เบื้องหลังภาพยนต์  

 

กระบวนการผลิตภาพยนต์แอนิเมชั่น

 

จิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่อง "รามเกียรติ์" รอบพระระเบียง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ทั้งหมด ๑๗๘ ห้องภาพ ความยาวกว่า ๒,๐๐๐ เมตร นับเป็นมรดกอันทรงคุณค่าของชาติไทย ภาพยนต์แอนิเมชั่น จะเป็นหนทางหนึ่งเพื่อรักษามรดกทางศิลปกรรมของชาติ เก็บรักษาฝีมือช่างไทย อันเป็นสมบัติของชาติให้ยืนยาว และเผยแพรในลักษณะสื่อใหม่ที่น่าสนใจ ร่วมสมัย


 
 

สืบสาน มรดกภูมิปัญญาทางวัฒธรรมของชาติ

สู่ความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคน

 

รามเกียรติ์ บทละครพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช สู่ภาพยนตร์ รามาวตาร จิตรกรรมฝาผนังมีชีวิต การทำงานร่วมกันของผู้ทรงคุณวุฒิหลายสาขา ด้วยการบันทึกภาพความละเอียดระดับ gigapixel

 • ต่อเป็นภาพขนาดใหญ่เท่าจริง ถ่ายภาพตัวละครสำคัญอย่างละเอียด มากกว่า ๑,๐๐๐ ตัวละคร
 • เคลื่อนไหวตัวละคร ด้วยท่าทางอย่างโขน เสริมแต่งเทคนิคพิเศษด้านภาพให้ได้อารมณ์และดูสมจริง จากคณะทำงานที่หลากหลายความรู้ และความเชี่ยวชาญ
 • เพื่อ สืบสาน มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ
 • สู่ ความภาคภูมิใจ ของคนไทยทุกคน

In order to pass on the National Intangible Cultural Heritage for the pride of all Thai people

Ramakien, a play written by King Phutthayotfah Julalok The Great, or Rama I becomes Ramavatar: Murals Brought To Life. Experts from various fields worked together. The images were captured at gigapixel resolution for actual-sized representations.

 • More than 1,000 important characters were photographed in details.
 • Character movements were based on Khon dance poses.
 • Special effects were added to enhance emotions and realism.
 • A working group comprising gurus of various disciplines and expertises has rejuvenated the National Cultural Heritage for the pride of all Thai people.
 
 

ขั้นตอนการทำงาน

 
 
 • จากบทละครรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก สู่ภาพยนตร์ “รามาวตาร” จิตรกรรมฝาผนังมีชีวิต
 • การทำงานร่วมกันของผู้ทรงคุณวุฒิหลายสาขา พัฒนาเป็นบทภาพยนตร์ และสตอรี่บอร์ด กว่า ๖๔๐ คัท
 • ความร่วมมือของกลุ่มคนทำงานแอนิเมชันมืออาชีพ แสวงหาแนวทางการสร้างงานแอนิเมชันที่เหมาะสมกับจิตรกรรมไทย
 • คณะทำงานฯ เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ครอบครู และทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรมครูช่างเขียนจิตรกรรมไทย ณ วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ “พื้นฐานความงามของจิตรกรรมไทย”
 • จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่องราว ที่มา บุคลิก และเป้าหมายของตัวละครในรามเกียรติ์” รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญถ่ายทอดประสบการณ์ แนวทางการสร้างภาพจิตรกรรมไทยให้เคลื่อนไหวเหมือนมีชีวิต
 • จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ท่าทางการแสดงโขน” สร้างความเข้าใจเรื่องการเคลื่อนไหว สื่อความหมายและอารมณ์ ด้วยท่าทางของตัวละคร พระ นาง ยักษ์ ลิง
 • สร้างจิตรกรรมฝาผนังให้มีชีวิตจากจิตรกรรม รามเกียรติ์ ๑๗๘ ห้องภาพ ความยาวกว่า ๒,๐๐๐ เมตร ที่มีผู้เข้าชมหลายล้านคนต่อปี ด้วยการบันทึกภาพความละเอียดระดับ gigapixel ต่อเป็นภาพขนาดใหญ่เท่าจริง สามารถดูรายละเอียดได้ในระยะใกล้
 • ถ่ายภาพตัวละครสำคัญอย่างละเอียด ขนาดเต็มตัว ครึ่งตัว และใบหน้า มากกว่า ๑,๐๐๐ ตัวละคร
 • ภาพถ่ายจิตรกรรมต้นฉบับ ห้องภาพที่ ๓๐.๒-๓๓ เล่าเรื่องหนุมานล่วงหน้าสืบข่าวเส้นทางไปกรุงลงกา
 • ถ่ายทอดเป็นสตอรี่บอร์ด ฉากหนุมานต่อสู้กับนางผีเสื้อสมุทร ผู้ดูแลด่านทางน้ำ และ นางอากาศตะไล ผู้ดูแลด่านทางอากาศกรุงลงกา
 • เคลื่อนไหวตัวละครด้วยท่าทางอย่างโขน
 • สร้างโลกจิตรกรรมไทยให้มีชีวิต จัดเตรียมตัวละคร ตกแต่งให้สวยงาม จัดวางองค์ประกอบภาพในแต่ละฉาก ทดลองเคลื่อนไหวให้เหมาะสมกับจิตรกรรมไทย
 • เคลื่อนไหวสีหน้า ท่าทาง สื่ออารมณ์ เรื่องราว
 

วิธีสร้างแอนิเมชั่นจากจิตรกรรมฝาผนัง

 
 

 เตรีมภาพต้นฉบับ ทำการ Clean up ร่องรอยต่างๆ ที่เกิดจากร่องรอยของการเวลาและมากเกินไป แต่ยังคงรักษาไว้ซึ่งความงามของจิตรกรรมฝาผนัง

 ทำการแยกส่วนภาพของตัวละครและส่วนอื่นๆ ที่มีการเคลื่อนไหว พร้อมทั้งเติมในส่วนของฉากหลังที่ขาดหายไปจากการแยกส่วนตัวละคร

 นำภาพตัวละครที่ได้ตัดมาแล้วนั้นมาแยกส่วนย่อยตามส่วนต่างๆ ที่จะเกิดการเคลื่อนไหว รวมทั้งตกแต่งเติมในส่วนที่เกิดการทับซ้อน เช่น ลำตัวที่ถูกแขนซ้อนอยู่ในระยะหน้า เมื่อแยกชิ้นส่วนลำตัวจะขาดหายไป ต้องตกแต่งเพิ่มเติมในส่วนที่ขาดหายไปจากการแยกส่วนที่ทับซ้อน

 ชิ้นส่วนหนุมานที่แยกส่วนไว้มาประกอบกันอีกครั้งเตรียมสร้างการเคลื่อนไหว พร้อมทั้งกำหนดจุดหมุนและข้อต่อต่างๆ เพื่อให้สะดวกในการกำหนดการเคลื่อนไหว
 

 กำหนดกระดูกเพื่อเชื่อมโยงจุดหมุนและข้อต่อต่างๆเข้าหากันในลักษณะคล้ายหุ่นกระบอก เพื่อกำหนดการเคลื่อนไหว โดยจะมีลักษณะการควบคุมใน 2 ลักษณะคือ
1 การควบคุมจากต้นไปหาปลาย (Forward Kinematics) คือการใช้กระดูก ส่วนต้นควบคุมกระดูกส่วนปลาย เช่น เมื่อเคลื่อนที่กระดูกต้นแขนแล้วกระดูกปลายแขนจะขยับตามการเคลื่อนที่ของต้นแขน
2 การควบคุมจากปลายมาหาต้น (Inverse Kinematics) คือการควบคุมจากส่วนปลาย เช่น เมื่อขยับข้อต่อที่ปลายเท้า กระดูกปลายขาและต้นขาจะขยับตามการเคลื่อนที่ของข้อต่อที่ปลายเท้า
 

 สร้างการเคลื่อนไหวให้ตัวหนุมานด้วยซอฟต์แวร์สำเร็จรูป (Blender) โดยสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงคือต้องมีความเป็นไทย โดยอ้างอิงจากท่าทางของการแสดงโขน การเดิน การแสดงความโกรธ การแสดงความรัก เป็นต้น

 เมื่อสร้างการเคลื่อนไหวเสร็จสมบูรณ์แล้วจะนำตัวละครมาวางร่วมกับฉากหลังและตกแต่งให้สวยงาม โดยการเพิ่มเติมบรรยากาศในภาพเช่น ทิศทางแสง หมอก ควัน ฝุ่นต่างๆ เพื่อให้ภาพออกมามีความสมจริงและสามารถส่งเสริมถึงอารมณ์และความรู้สึกในช่วงนั้นๆของแอนิเมชันให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
 

ทีมผลิตภาพยนต์  

ภาพยนตร์แอนิเมชั่น รามเกียรติ์

จากจิตรกรรมรอบพระระเบียงพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม


ตอน

รามาวตาร

ความร่วมมือของบุคคลหลากหลายความเชี่ยวชาญ จากองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษาและบุคลากรในวงการภาพยนตร์ ภาพยนตร์แอนิเมชั่น เพื่อร่วมกันสร้างนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ จากต้นทุนทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ และได้รับการสนับสนุน ผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ เกี่ยวกับรามเกียรติ์ อนุเคราะห์ ชี้แนะ ตลอดจนอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่คณะทำงาน เพื่อส่งต่อคุณค่าและความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมสู่คนรุ่นใหม่

ที่ปรึกษาโครงการ

ประธานที่ปรึกษา

ศ.นพ. วงศ์กุลพัทธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

ที่ปรึกษาเรื่องรามเกียรติ์

ผศ. ดร.ธีรภัทร์ ทองนิ่ม

อาจารย์ประจำภาควิชานาฏศิลป์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ที่ปรึกษาด้านบทละครเรื่องรามเกียรติ์

ครูเกษม ทองอร่าม

ผู้เชี่ยวชาญการสอนนาฏศิลป์โขน วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ที่ปรึกษาเรื่องงานจิตรกรรมฝาผนัง

อาจารย์สาคร โสภา

อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะไทย วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
นายช่างใหญ่ผู้ดูแลการอนุรักษ์ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
ที่ปรึกษาฝ่ายดนตรีไทยประยุกต์ประกอบภาพยนตร์

ครูประสาท ทองอร่าม

ผู้เชี่ยวชาญการสอนดนตรีไทย วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ที่ปรึกษางานสร้างภาพยนตร์แอนิเมชั่น

ผศ.วัฒนพรรณ วุฒเสน

อาจารย์ประจำภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

รายนามวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

จินตนา อนุวัฒน์
jintana anuwat
นพวดี ไชยรัตน์
Nopvadee Chaiyarat
ปรมัตถ์ บุณยศิริ
Poramat Boonyasiri
ศุภชัย พวงผึ้ง
Supachai Puangpueng
อนุชา สีฟัก
Anuchai Seefuk
สัจจะ ภู่แพ่งสุทธิ์
Sajja Phoophangsute
ปกรณ์ วิชิต
Pakorn Vichit
วัชรา วากย์เงินตรา
Watchara wakngerntra
 
 

คณะทำงานโครงการภาพยนตร์แอนิเมชั่น

 

“รามเกียรติ์จากจิตรกรรมรอบพระระเบียงพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ตอน รามาวตาร” ประกอบขึ้นจากกลุ่มบุคคล และผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ในวงการภาพยนตร์ ภาพยนตร์แอนิเมชั่น และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมตัวกันเพื่อสร้างสรรค์ภาพยนตร์แอนิเมชั่นครั้งประวัติศาสตร์นี้ นำโดย บริษัทอะมีบ้าฟิล์ม จำกัด ประกอบด้วย

อธิปัตย์ กมลเพ็ชร

ผู้กำกับภาพยนตร์และบริหารโครงการ

คมภิญญ์ เข็มกำเนิด

ผู้กำกับแอนิเมชั่น

นนทรีย์ นิมิบุตร

ผู้อำนวยการบริหาร

ดลยา กมลเพ็ชร

ผู้อำนวยการสร้าง

อภิชย์ บุชยศิริ

ผู้เขียนบทภาพยนตร์

ชิดชน นินนาทนนท์

ผู้จัดทำสตอรี่บอร์ด

ราชบดินทร์ สุวรรณคัณฑิ

ผู้ถ่ายภาพด้วยกล้องความละเอียดสูง

อุดม วรประคุณ

ผู้ถ่ายภาพตัวละครรามเกียรติ์

ทศพร พูนนารถ

ผู้สร้างภาพเคลื่อนไหว (Animation)

จันทร์เพ็ญ กูลแก้ว

ผู้สร้างภาพเคลื่อนไหว (Animation)

จะเด็ด ปิ่นเพชร

ผู้ออกแบบงานสร้างแอนิเมชั่น

วิศิษฎ์ ศุภางคะรัตน์

ผผู้สร้างภาพเคลื่อนไหว (Animation)

สินนภา สารสาส

ผู้ประพันธ์เพลงประกอบภาพยนตร์

จิระศักดิ์ รุ่งเรืองธัญญา

ผู้อำนวยการดนตรี (Music Director)

ศุภกุล ณ สวัสดิ์

ผู้ลำดับภาพ

อัจฉรา ทองรอด

บรรณาธิการเนื้อหาคู่มือความรู้ฯ

คณะที่ปรึกษาและคณะทำงานโครงการภาพยนตร์แอนิเมชัน รามเกียรติ์ จากจิตรกรรมพระระเบียงพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ตอน “รามาวตาร”